Category Archives: Nezaradené

 • 0

Skúsenosti vlastníkov domov v oblasti prevencie proti krádeži – zovšeobecnenie informácie

Category:Nezaradené

Skúsenosti vlastníkov domov z inej lokality v oblasti prevencie proti krádeži
(zovšeobecnenie informácie)

V súvislosti s opatreniami, ktoré pripravujeme v oblasti bezpečnosti bývania v areáli Victory Port, zverejňujem informáciu, ktorá sa ku mne dostala a mohla byť pre nás inšpiratívna. Jedná sa o zovšeobecnenie skúseností vlastníkov bytov z inej oblasti, konkrétne z Bratislavy, ktorí zažili závažný incident – pokus o krádež v bytových domoch. Tieto skúsenosti môžu byť pre nás inšpiratívne.

Celý text prikladám v plnom znení :

Dobrý deň milé susedky a susedia,

Dovoľte mi informovať Vás, že v posledných dňoch bol vo vchode 5 nášho BD vykonaný pokus o násilné vniknutie do bytu (bytov), pri ktorom došlo aj ku škodám na majetku, pričom to nebolo ani prvý ani druhý krát. Zatiaľ sa konkrétna krádež nepotvrdila, ale problém opakovaného vniknutia cudzích osôb do BD cez chodby sa opakuje. Väčšiu časť včerajšieho dňa boli v BD prítomní aj policajti, policajní technici a kriminálka, podarilo sa získať sa nejaké záznamy z kamery susedného BD 7. Vykradnutiu bytu zabránili bezpečnostné dvere, ale pri pokuse o ich prekonanie boli úplne zničené. Súčasne nás policajti upozornili, že viaceré dvere do bytov boli „označkované“ zlodejmi v ľavom hornom rohu. Zlodej spojí dvere a zárubňu dvoma bodmi spojenými takmer neviditeľným vláknom, podľa ktorého kontrolujú, či sa dvere otvárajú. T.j. zlodeji mali viacnásobný prístup do chodby vchodu 5, aby si čekovali značky na dverách. Otvorené dvere do domu považujú policajti (a jasné, že aj zlodeji) ako pozvánku k páchaniu trestnej činnosti. Ak by Vás napadlo niečo, čo môže zvýšiť úroveň zabezpečenia spoločných priestorov, pošlite, prosím, návrh. Odporúčam myslieť aj na zabezpečenie vlastných bytov cez programovateľné zapínanie/vypínanie svetiel, spotrebičov, kamery, alarmy ako aj ochranu terás a zvonku prístupných balkónov.

V tomto kontexte považujem za nevyhnutné bez meškania vykonať nasledovné:

 1. ZAMYKAT VSETKY DVERE VCHODOVE, DVERE DO GARAZI, PIVNICE AKO AJ GARAZOVU BRANU. TOTO JE ZAKLAD PREVENCIE. EFEKTIVNEJ, OKAMZITEJ A NAJLACNEJSEJ.
 2. Súčasne pripravíme s niektorými susedmi návrh zvýšenia pasívnej bezpečnosti BD – napr. kamery, samozamykacie zámky https://morganshop.sk/elektricke-dverove-otvarace/abloy-el561-zamok-elektromechanicky-samozamykaci-hlboky, senzory  pohybu s automatickým osvetlením priestorov miesto manuálnych vypínačov a pod. Keď dáme ponuky dohromady, tak Vás bez meškania oboznámime s návrhom riešenia, ktoré by sme hradili z Fondu údržby a opráv.  

Čo píšu iní :

https://akoapreco.com/7-tipov-ako-zabezpecit-dom-alebo-byt-pred-dovolenku/

Prevencia proti vlámaniu sa začína dobre zamknutými dverami, oknami a zabezpečenými balkónmi. Na zvončekoch, schránkach a dverách je lepšie uvádzať svoje priezvisko v množnom čísle a bez titulov. Pre vdovy alebo osamelé ženy je bezpečnejšie ponechať na menovke mužské meno. „Buďte opatrní pred ľuďmi, ktorí chodia od dverí k dverám a ponúkajú rôzne služby, ako je čistenie kobercov, ponuky rôzneho tovaru a podobne. Môže to byť trik, ako si vytypovať váš byt,“ varuje Hlaváčová. Podobne je to aj s ľuďmi, čo sa vydávajú za obchodných zástupcov firiem, poisťovní, príslušníkov rôznych siekt a náboženských skupín či sociálne pracovníčky a ďalších. Pozvánkou pre zlodejov sú aj kľúče pod rohožkou, v kvetináčoch či v schránke.

Ku krádežiam vlámaním dochádza najčastejšie od 6. do 14. hodiny, keď býva spáchaných 70 percent z objasnených prípadov. Pred odchodom na dovolenku je vhodné zveriť kľúč od bytu spoľahlivému susedovi alebo príbuznému, ktorý bude byt pravidelne kontrolovať a vyberať poštu. Odkaz na záznamníku „sme na dovolenke a vrátime sa vtedy…“ je hodenou rukavicou bytovým zlodejom. Polícia tiež radí využiť elektronické spínacie zariadenia, ktoré podľa nastavenia na určitý čas rozsvietia svetlá, prípadne nechať zapnuté rádio.

V prípade, že byt navštívili zlodeji, treba okamžite zavolať políciu na známe číslo 158 a až do príchodu policajtov nechať všetko tak, ako ste našli, aby sa nezničili stopy, ktoré páchateľ zanechal.


 • 0

Pravidlá pre registráciu ŠPZ a tel. čísel na otváranie závory a bráničky

Category:Nezaradené

Pravidlá pre registráciu ŠPZ a telefónov do databázy pre otváranie závory a bráničky

Pravidlá pre registráciu ŠPZ a telefónnych čísel boli vypracované s cieľom zabezpečiť kontrolu nad vstupom do rezidenčného areálu Victory Port a tým zaistiť privilégiá obyvateľov nášho rezidenčného areálu.
Hlavným impulzom pre spracovanie týchto „Pravidiel …“ bola skutočnosť, že v databáze ŠPZ (rozpoznávanie vozidiel na vstupe do areálu) a v databáze telefónov (ovládanie závory a bráničky na vstupe do areálu Victory Port), sa nachádzajú okrem aktuálnych údajov aj také, ktoré už stratili svoju aktuálnosť. Jedná sa napríklad o ŠPZ vozidiel rôznych montážnych firiem a telefónov osôb, ktoré vykonávali v areáli rôzne práce. 

Areál VictoryPort je náš privátny priestor a preto máme záujem na tom, aby tu parkovali len oprávnené vozidlá. Tak isto aj otváranie závory a bráničky na diaľku telefónom aby bol umožnený len oprávneným telefónnych číslam.

Preto boli naformulované „Pravidlá pre registráciu ŠPZ do systému pre rozpoznávanie ŠPZ pri vstupe do rezidenčného areálu Victory Port a pre registráciu telefónnych čísel na otváranie závory a bráničky„. Na nižšie sformulovaných pravidlách sa dohodli volení zástupcovia domov 01, 02, 07 a 08 v septembri 2022. Koncom augusta 2023 boli tieto prvidlá akceptované ďalšími volenými zástupcami z domov 03, 04, 09 a 10.

Cieľom a uplatnením týchto pravidiel do praxe je :

 • umožniť ovládanie prostriedkov chrániacich privátny spoločný priestor areálu Victory Port len oprávneným osobám. Oprávnenou osobou sa rozumie vlastník bytu v areáli Victory Port
 • umožniť do areálu Victory Port vstup vozidlám, ktoré zabezpečujú pravidelnú technickú podporu areálu (vozidlá záchrannej služby, vývoz komunálneho odpadu, záhradnícke služby)
 • zabrániť nekontrolovanému prístupu vozidlám a osobám, ktoré nemajú vlastnícke právo k nehnuteľnostiam v areáli Victory Port
V nasledovnom texte sú vybraté najdôležitejšie údaje z vyššie uvedených „Pravidiel“. Plné znenie dokumentu aj s podpisovou doložkou volených zástupcov nájdete keď kliknete na tlačítko nižšie :

Otváranie závory rozpoznaním ŠPZ   

Právo na registráciu ŠPZ, ktoré je rozpoznávané kamerou na vstupe do areálu Victory Port, má len „oprávnená osoba„. Táto osoba môže požiadať o registráciu :

  • svojho vozidla
  • vozidla inej osoby za predpokladu, že k bytu má zakúpených viac ako jedno parkovacie miesto
 • počet zapísaných ŠPZ pre jeden byt je daný počtom parkovacích miest zakúpených pre konkrétny byt

Vozidlá, ktoré nesplňujú vyššie uvedené dve požiadavky, môžu do areálu Victory Port vchádzať len s vedomím vlastníka bytu alebo osoby, ktorá s vlastníkom žije v spoločnej domácnosti. Oprávnená osoba umožní vstup neregistrovaného vozidla :

 • jednorazovým otvorením závory pomocou smarftónu
 • poskytnutím zariadenia na diaľkové otvorenie závory (odporúča sa v prípade osôb, ktoré sú v areáli v podnájme)    

Otváranie závory a bráničky pomocou smartfóu   

Právo na zápis telefónneho čísla, ktoré umožňuje otvárať na diaľku závoru a bráničku má len „oprávnená osoba„. Táto osoba môže požiadať o registráciu telefónneho čísla na : 

A. na otváranie závory 

 • telefónne číslo patrí vlastníkovi bytu alebo dospelej osobe, ktorá s ním žije v  spoločnej domácnosti
 •  

B. na otvárane bráničky

 • telefónne číslo patrí vlastníkovi bytu, dospelej osobe, alebo neplnoletej osobe, ktorá s ním žije v  spoločnej domácnosti

Počet telefónnych čísle nemôže prekročiť počet osôb žijúcich v konkrétnom byte 


 • 0

Nové postrehy o nútenom vetraní

Category:Nezaradené

Nasávacie otvory, ktoré slúžia na nasávanie vzduchu z exteriéru, sú prekryté plastovými krytkami. Tieto krytky môžu byť založené dvojakým spôsobom, a to : „otvorené“ alebo „zatvorené“. Informáciu o tom, či je krytka v prvej alebo druhej polohe, zistíme podľa polohy vodorovného pásika, ktorý sa nachádza na viditeľnej strane plastového krytu. Tento poznatok je zdokumentovaný na obrázkoch nižšie.

Po odobratí krytu nasávacieho otvoru vidíme na vnútornej strane v nemeckom jazyku označenie pre jej osadenie.

Na obrázku je kryt nasávacieho otvoru osadený „pásikom“ hore. Nasávanie je uzavreté. 

Na obrázku je kryt nasávacieho otvoru osadený „pásikom“ dole. Nasávanie je otvorené. 


 • 0

Nastavenie intenzity vetrania

Category:Nezaradené

Nastavenie intenzity vetrania 

Ventilátor zabudovaných v zariadení STIEBEL ELTRON má tri rýchlosti (I, II a III).

Vyššia rýchlosť ventilátora (II a III) má za následok intenzívnejšie vetranie, ale má len minimálny vplyv na rýchlosť ohrevu vody. Skúsenosti potvrdzujú, že pri rýchlosti ventilátora II a III sa zvyšuje hlučnosť v byte a vzduchotechnickým potrubím sa šíri aj do ďalších bytov.

Odporúčanie : rýchlosť ventilátora sa odporúča nastaviť na hodnotu I.


 • 0

Meranie spotreby el.kúrenia

Category:Nezaradené

Termostaty v miestnostiach zbierajú a poskytujú informácie o spotrebe elektrickej energie spotrebovanej na vykurovanie. Štatisticky ich spracovávajú a ponúkajú prehľady spotreby elektrickej energie, a to v každej miestnosti zvlášť. K správnemu výpočtu je však potrebné vložiť do systému správne údaje.


 • 0

Závora a brána v prípade výpadku el. prúdu

Category:Nezaradené

V prípade výpadku elektrického prúdu prestane závora a brána na vstupe do areálu fungovať.  V tomto prípade je možné motory (ktoré ostali bez prúdu) vyradiť, závoru aj bránu vyradiť z prevádzky a manuálne ich otvoriť .

Tento úkon je možné vykonať s použitím kľúčov k tomu určených. Kľúče sú uložené u správcov domov 01, 02, 07 a 08.

Kontakty na zástupcov jednotlivých domov :

 • bytový dom 01 : Jaroslav Piroh, tel.: +421 910 563 869
 • bytový dom 02 : Buchala, tel.: +421  +421 917 998 840
 • bytový dom 07 : Rastislav Lettrich, tel.: +421 908 660 022
 • bytový dom 08 : Ľudovít Dunčko, tel.: +421 908 647 507

 • 0

Vstup vozidiel záchrannej služby

Category:Nezaradené

Vstup vozidiel záchrannej služby do areálu Victory Port

Pre prípad vstupu rýchlej lekárskej pomoci do areálu Victory Port boli do databázy vozidiel, ktoré majú oprávnenie pre vstup do areálu Victory Port, v dňa 15.10.2021 zapísané ŠPZ :

 • dvoch vozidiel rýchlej lekárskej pomoci patriacich nemocnici v Liptovskom Mikuláši 
 • piatich vozidiel spoločnosti „Life Star Emergency“, ktorá lekársku službu poskytuje v našom regióne   

Týmto opatrením sa zvýšila operatívnosť pri vstupe záchranných zložiek. 

Avšak, toto opatrenie nevylučuje, že vozidlo rýchlej lekárskej služby, ktoré  dispečing záchrannej služby vyšle, bude so 100% istotou jedno z tých, ktoré sú v databáze zapísané. Dispečer záchrannej služby totiž na miesto incidentu posiela to vozidlo rýchlej lekárskej pomoci, ktoré je k incidentu najbližšie. A nemusí to byť práve vozidlo, ktoré je v našej databáze zapísané.   


 • 0

Opatrenia pri sťahovaní nových užívateľov

Category:Nezaradené

V mene investora areálu VictoryPort si dovoľujeme  požiadať nových obyvateľov o nasledovné :

 1.  po vyložení materiálu z vozidla, ktoré Vám priviezlo nábytok alebo zariaďovacie predmety, prosím preparkovať toto vozidlo na príslušné parkovacie miesto pridelené k bytu.
 2. po vybalení privezeného materiálu prosíme všetkých účastníkov aby kartóny odovzdali na zberné miesto v Liptovskom Mikuláši – aby tieto neostávali v budove, okolo budovy alebo pri odpadkových kontajneroch. Kartón nie je súčasťou triedeného ani komunálneho odpadu.

 

Ďakujeme za porozumenie

Prajem pekný deň

Krajčiová Miroslava


 • 0

Dopravné usmernenie

Category:Nezaradené

Dovoľujeme si Vás informovať o stanovenom spôsobe dopravy pre užívateľov bytov Victory Port.

Výstavbe bytového komplexu Victory Port predchádzali dve petičné akcie na určenie spôsobu dopravy v časti Palúdzka, ktoré boli riešené mestom Liptovský Mikuláš, odbor dopravy.

Výsledkom spoločných jednaní, bol mestom Liptovský Mikuláš stanovený generál dopravy počas výstavby komplexu a po výstavbe.

Na základe uvedeného, sme ako investor, vybudovali chodník pre peších pozdĺž ulice Glejárskej. Ulica Glejárska má slúžiť pre osobnú dopravu. Pre nákladnú dopravu je vyhradená ulica Žuffova.

Mesto určilo spôsob dopravy, ktorý Vás žiadame, aby užívatelia bytov dodržiavali.

 • Príchod do areálu Victory Port:  po ulici Glejárska, od nemocnice, smerom do areálu (mapa 1 – Príchod do areálu Victory Port) 
 • Odchod z areálu Victory Port:  opäť po ulici Glejárska, následne je možnosť sa rozptýliť v obytnej časti (mapy 2 – 4 )

 

S pozdravom

Vlado Kružliak, konateľ

Bella Vista

Príchod do areálu Victory Port:  

z cesty č. 18 pri nemocnici odbočiť na ulicu „Glejárska“ a pokračovať rovno do areálu 

Opustenie do areálu Victory Port – trasa 1:  

po opustení areálu po ulici „Glejárska“ a potom ľubovoľne komunikáciami sídliska 

Opustenie do areálu Victory Port – trasa 2:  

po opustení areálu po ulici „Glejárska“ a potom ľubovoľne komunikáciami sídliska 

Opustenie do areálu Victory Port – trasa 3:  

po opustení areálu po ulici „Glejárska“ a potom ľubovoľne komunikáciami sídliska