Základné info

Charakteristika rezidenčného areálu

Domov s dotykom prírody – Na ploche 25 900m2 je zastavaných iba 2 250m2. Celá nezastavaná plocha mimo cesty a parkovísk slúži ako oddychová a relaxačná zóna pre rezidentov. Areál je naprojektovaný v zmysle trvalej udržateľnosti a dodržania zásad permakultúry.

Na pozemku sa po dokončení kompletnej výstavby bude nachádzať 10 päťpodlažných bytových domov, každý s jedenástimi bytovými jednotkami, s dôrazom na okolité výhľady na okolitú liptovskú prírodu.

Rezidenčný areál sa pre Vás stane príjemným a bezpečným domovom aj vďaka bezpečnostnému monitorovaniu celého areálu s používateľsky jednoduchým diaľkovým prístupom prostredníctvom smartfónov, tabletov či počítačov.

Architektúra a konštrukcia domov

Pri projektovaní VictoryPort sme vsadili na moderné a zaujímavé architektonické a konštrukčné riešenia. Minimalistický dizajn je podporený maximalizáciou prirodzeného denného svetla.

Čakajú Vás pekné výhľady na všetky svetové strany, panorámu Nízkych i Západných Tatier, Chočských vrchov, údolia Liptova a vodnú nádrž Liptovská Mara.

Vsadili sme na najnovšie energetické riešenia, podlahové elektrické vykurovanie a rekuperačný ohrev teplej a úžitkovej vody spojený s permanentnou výmenou vzduchu.

Byty sú presvetlené, s veľkým podielom presklených plôch, balkónov a lodžií, francúzske okná od podlahy po strop. Hliníkové rámy okien, izolačné trojsklá s vysokým izolačným koeficientom patria v našom projekte k štandardu. Bytové dvere sú bezpečnostné i protipožiarne a vstupy sú zabezpečené videovrátnikom. V prípade záujmu máte možnosť využitia inteligentných/smart funkcií pri vykurovaní a riadení spotrebičov, tienení, klimatizácii ako aj inteligentného riadenia funkcií bytu. Riadenie všetkých týchto aplikácií je potom integrované do jedinej aplikácie.

Kanalizácia

Kanalizácia je súčasťou celého areálu VP. Splaškové vody sa prečerpávajú a putujú do čističky odpadových vôd ČOV. Dažďové vody sú vedené dažďovou kanalizáciou do zasakovania a cez odlučovače ropných látok do rieky Váh.

Čistenie týchto odlučovačov bude nákladom fondu opráv. Spôsob užívania a zriadenia Zriaďovateľom je Liptovská vodárenská spoločnosť. V prípade poškodenia alebo havárie kontaktujte správcu bytov.

Perimeter/obvod objektu

Juhozápadná strana je zabezpečená plným, masívnym plotom, ktorý slúži ako mechanický zábranný prostriedok proti vniknutiu do objektu, či narušeniu objektu. Severná a východná strana od rieky Váh je zabezpečená protipovodňovým plotom, ktorý je vo vlastníctve povodia Váhu.

Plot slúži všetkým rezidentom pre pocit bezpečia, starostlivosť o perimeter je v správe správcu objektu a povodia Váhu. V prípade teraz nešpecifikovaných budúcich požiadaviek ohľadom plotu, alebo v prípade viditeľného porušenia perimetra kontaktuje správcu bytov.

Cesty, spevnené plochy, parkoviská

K areálu VictoryPort patrí prístupová cesta od vstupnej brány, vrátane všetkých ostatných spevnených plôch, parkovísk, v rámci areálu. K desiatim plánovaným bytovým domom bude prislúchať celkom 170 parkovacích miest. K prvým štyrom bytovým domom BD1 a BD2, BD7 a BD8 prislúcha celkom 6 pod prístreškom plus 2×30 miest vždy priľahlých k domom. Plus ešte pri vstupe je šesť miest, ktoré dočasne môžu slúžiť pre návštevy. Dve z nich plánujeme použiť pre nabíjanie elektoráut.

Cestu a parkoviská môže využívať každý rezident VictoryPort. Kúpou bytu získavate jedno parkovacie miesto v areáli VictoryPort, ktoré je označené v zhode s označením bytu. Rezidenti majú možnosť si prikúpiť ďalšie parkovacie miesto, pokiaľ bude k dispozícii.

Predpokladáme, že o údržbu ciest a parkovísk sa budú starať VPS mesta na základe dohody o tejto správe, ktorú za BD uzatvára správca bytov, alebo na základe prevedenia komunikácií do vlastníctva mesta.

Spoločné záhrady

Rozloha všetkých plôch VictoryPort okrem zastavaných domami, bude po dokončení všetkých bytových domov viac ako 20 000 m2. To dáva rezidentom veľký priestor na oddych, prechádzky, športovanie a relax. Samotné trávnaté plochy priľahlé k bytovým domom BS1 a BD2 predstavujú vyše 3200 m2 a k BD7aBD8 3800 m2. Trávnaté plochy sú navrhnuté záhradnými architektmi v súlade s princípmi permakultúry a s ohľadom na trvalú udržateľnosť. Plynulý prechod medzi intenzívne udržiavanými plochami okrasného charakteru až po okrajové, ktoré sú prírodného charakteru a  poskytujú domov užitočnému hmyzu, ktorý tento ekosystém udržiava v dobrom zdravotnom stave. Navrhnuté a zasadené sú kombinácie neustále kvitnúcich kultivarov, strihaného trávnika v kombinácii s lúčnymi porastami, ktoré poskytujú potravu hmyzu a zadržiavajú vlhkosť, čo vytvára príjemný pobyt v tomto exteriéri.

Spôsob užívania a zriadenia Všetky trávnaté plochy slúžia rezidentom VP bez rozdielu. Okrem tých záhradných plôch, ktoré sú vo vlastníctve rezidentov prízemných bytov. Záhradné plochy sú navrhnuté tak, aby potrebné ľudské zásahy boli minimálne.

Verejné osvetlenie

Verejné osvetlenie sa nachádza v celom objekte rezidenčného areálu a stĺpy sú rozmiestnené tak, aby boli osvetlené všetky potrebné plochy pre dobré videnie a orientáciu aj po zotmení. Stĺpy verejného osvetlenia slúžia aj ako stojany na kamery, ktoré monitorujú areál. Spôsob užívania a zriadenia Verejné osvetlenie je ovládané súmrakovým snímačom v automatickom režime. V prípade poruchy informujte správcu bytov.

Odpadové hospodárstvo

Každý bytový dom má pridelený kontajner na komunálny odpad. Zároveň sú areáli Victory Port zriadené odpadové nádoby na ďalší separovaný odpad. Ku dvojici BD sú odpadové nádoby umiestnené v priľahlom prístrešku.

Kontajner na sklo je spoločný pre celý areál a nachádza sa pri vstupe.

Odpad je potrebné separovať. Správu odpadového hospodárstva zabezpečuje VPS, s ktorým v prípade potreby komunikuje správca bytov. Platbu za odpad realizuje raz ročne každý rezident za svoju bytovú jednotku priamo mestu.

 Trafostanica

Trafostanica je vybudovaná spoločnosťou SSE, ktorá je dodávateľom elektrickej elektriny do celého areálu. Prístup do trafostanice majú len poverení zamestnanci SSE.

V prípade narušenia, poškodenia alebo teraz nedefinovaného problému ohľadom trafostanice kontaktujte SSE alebo správcu bytov.

Výťah

Moderný výťah značky OTIS s možnosťou prezvonenia v prípade poruchy. Výťahová šachta sa nachádza na 5NP. Spôsob užívania a zriadenia Jednoduché užívateľské ovládanie cez tlačidlá pri vstupe do výťahu a vo výťahovej kabíne.

V prípade poruchy volajte číslo zo štítku na výťahu alebo správcu bytov

Ostatné
Hlavný uzáver vody pre BD

HUV je v miestnosti pre upratovačky a pre byt je pri každom byte na chodbe

Výstup na strechu

Výstup na strechu sa nachádza na 5 NP. Výstup je zamknutý, v prípade technického problému kontaktujte správcu bytov.

Hlavný požiarny uzáver

Hlavný požiarny uzáver sa nachádza v miestnosti pre upratovačku

Únikový východ

Viditeľne značený naprieč všetkými poschodiami.

Spoločné osvetlenie

Manuálne zapnutie vypínačom prepojeným na schodiskový automat/časovač.

Hasiace zariadenie

Hasiace zásobníky sa nachádzajú na každom poschodí. V prípade požiaru alebo incidentu použite podľa návodu.