Kontrolovaný vstup do areálu Victory Port

Vstupná brána a rampa slúžia na zabránenie vstupu nepovolaným osobám. Po ukončení výstavby budú existovať 2 vstupy.

Hlavný vstup do areálu a súčasne vstup do štyroch bytových domov 1, 2, 7 a 8 je v súčasnosti možný bránou / rampou z Glejárskej ulice. Brána sa uzatvára automaticky o 22:00 hod a ďalej funguje na základe príkazu na otvorenie. Po prvej rannej autorizácii sa brána otvorí a ostane otvorená do 22:00. Pri otvorenej bráne počas dňa, funkciu zábrany v priebehu dňa plní automatická závora.

Prístup k areálu Victory Port z verejných komunikácií

Výstavbe bytového komplexu Victory Port predchádzali dve petičné akcie na určenie spôsobu dopravy v časti Palúdzka, ktoré boli riešené mestom Liptovský Mikuláš, odbor dopravy.

Výsledkom spoločných jednaní, bol mestom Liptovský Mikuláš stanovený generál dopravy počas výstavby komplexu a po výstavbe.

Na základe uvedeného investor vybudoval chodník pre peších pozdĺž ulice Glejárskej. Ulica Glejárska má slúžiť pre osobnú dopravu. Pre nákladnú dopravu je vyhradená ulica Žuffova.

Mesto určilo spôsob dopravy, ktorý Vás žiadame, aby užívatelia bytov dodržiavali.

Príchod do areálu Victory Port :  po ulici Glejárska, od nemocnice, smerom do areálu

Opustenie areálu smerom k ceste č.18

Po opustení areálu pokračujte po ulici a na prvej križovatke odbočte vpravo.

Následne môžete zvoliť ktorpkoľvek súdôliskovú komunikáciu a na hlavnä cestu č. 18 vyjsť pri nemocnici alebo ulicou Žuffu (pri moste cez Váh)vatelia bytov dodržiavali.

 • Odchod z areálu Victory Port:  po ulici Glejárska, následne je možnosť sa rozptýliť v obytnej časti

Otváranie brány pri vstupe a výstupe

Bránu a rampu je možné otvárať troma spôsobmi :

 • rozpoznaním EVČ – platí len pre vozidlá, ktoré sú  registrované v zozname vozidiel s oprávnením pre vstup. Oprávnení vlastníci vozidiel môžu o registráciu požiadať na kontaktnej e-mailovej adrese jaroslav.piroh@gmail.com
 • prostredníctvom telefónu GSM – prezvonením s aktívnou službou CLIP ( nesmie byť utajené číslo ), len pre telefónne čísla zo zoznamu autorizovaných čísiel. Požiadavku na zapísanie tel. čísla do zoznamu autorizovaných telefónnych čísel môžu oprávnení žiadatelia uplatniť na e-mailovej adrese jaroslav.piroh@gmail.com
 • tel. číslo pre otvorenie závory na vstupe 1  : +421 902 770 527
 • tel. číslo pre otvorenie závory na vstupe 2  : +421 910 619 577 (pripravuje sa)
 • pomocou diaľkového ovládača, ktorý dostáva každý obyvateľ areálu pri prevzatí bytu

Pri výstupe z objektu nezáleží na EČV; závora sa otvára každému vozidlu s akýmkoľvek EČV.

Pre svoje ohlásené návštevy otvára bránu/rampu z mobilu rezident diaľkovým ovládačom. Diaľkový ovládač bude rezidentovi odovzdaný pri preberaní bytu od zodpovedného predajcu, alebo následne tieto odovzdá správca bytov.

Bránička pre peších na vstupe 1 a 2

Bráničky pre peších sú stále uzavretá (24 hodín denne a 7 dní v týždni). Bráničky môžeme otvoriť dvoma spôsobmi :

 • pomocou čipu, ktorý slúži na vstup do bytového domu.
 • zavolaním na telefónne číslo:
  • bránička na vstupe 1 : +421 902 519 385
  • bránička na vstupe 2 : +421 910 669 477 (pripravuje sa)

Pri prechode bráničkou priložte čip na určené miesto – pri vstupe do areálu po ľavej ruke/pri výstupe po pravej ruke na stene múrika – a bránička sa odomkne. Potlačením bráničky otvorte a vstúpte.

Čip je každému rezidentovi odovzdaný pri preberaní bytu.
Jednej bytovej jednotke je pridelený taký počet čipov, koľko je členov domácnosti. Rovnaký čip zároveň slúži aj pre vstup do bytového domu.

V prípade návštevy, rezident prezvoní na GSM bráničky, ktorá sa následne otvorí a návšteva môže vstúpiť do objektu. Pri odchode z objektu platí ten istý postup ako pri vstupe. V prípade straty či poškodenia čipu kontaktujte správcu bytov.

Pre otváranie  

Pravidlá pre zápis ŠPZ a telefónnych čísel do databáz

Na nižšie sformulovaných pravidlách sa dohodli volení zástupcovia domov 01, 02, 07 a 08 v novembri 2021. Cieľom a uplatnením týchto pravidiel do praxe je :

 • umožniť ovládanie prostriedkov chrániacich privátny spoločný priestor areálu Victory Port len oprávneným osobám. Oprávnenou osobou sa rozumie vlastník bytu v areáli Victory Port 
 • umožniť do areálu Victory Port vstup vozidlám, ktoré zabezpečujú pravidelnú technickú podporu areálu (vozidlá záchrannej služby, vývoz komunálneho odpadu, záhradnícke služby)
 • zabrániť nekontrolovanému prístupu vozidlám a osobám, ktoré nemajú vlastnícke právo k nehnuteľnostiam v areáli Victory Port

Otváranie závory rozpoznaním ŠPZ   

Právo na zápis ŠPZ, ktoré je rozpoznávané kamerou na vstupe do areálu Victory Port, má len „oprávnená osoba„. Táto osoba môže požiadať o registráciu :

  • svojho vozidla
  • vozidla inej osoby za predpokladu, že k bytu má zakúpených viac ako jedno parkovacie miesto
 • počet zapísaných ŠPZ pre jeden byt je daný počtom parkovacích miest zakúpených pre konkrétny byt

Vozidlá, ktoré nesplňujú vyššie uvedené dve požiadavky, môžu do areálu Victory Port vchádzať len s vedomím vlastníka bytu alebo osoby, ktorá s vlastníkom žije v spoločnej domácnosti. Oprávnená osoba umožní vstup neregistrovaného vozidla :

 • jednorazovým otvorením závory pomocou smarftónu
 • poskytnutím zariadenia na diaľkové otvorenie závory (odporúča sa v prípade osôb, ktoré sú v areáli v podnájme)    

Otváranie závory rozpoznaním ŠPZ   

Právo na zápis ŠPZ, ktoré je rozpoznávané kamerou na vstupe do areálu Victory Port, má len „oprávnená osoba„. Táto osoba môže požiadať o registráciu :

  • svojho vozidla
  • vozidla inej osoby za predpokladu, že k bytu má zakúpených viac ako jedno parkovacie miesto
 • počet zapísaných ŠPZ pre jeden byt je daný počtom parkovacích miest zakúpených pre konkrétny byt

Vozidlá, ktoré nesplňujú vyššie uvedené dve požiadavky, môžu do areálu Victory Port vchádzať len s vedomím vlastníka bytu alebo osoby, ktorá s vlastníkom žije v spoločnej domácnosti. Oprávnená osoba umožní vstup neregistrovaného vozidla :

 • jednorazovým otvorením závory pomocou smarftónu
 • poskytnutím zariadenia na diaľkové otvorenie závory (odporúča sa v prípade osôb, ktoré sú v areáli v podnájme)    

Otváranie závory a bráničky pomocou smartfóu   

Právo na zápis telefónneho čísla, ktoré umožňuje otvárať na diaľku závoru a bráničku má len „oprávnená osoba„. Táto osoba môže požiadať o registráciu telefónneho čísla na : 

A. na otváranie závory 

 • telefónne číslo patrí vlastníkovi bytu alebo dospelej osobe, ktorá s ním žije v  spoločnej domácnosti 

B. na otvárane bráničky

 • telefónne číslo patrí vlastníkovi bytu, dospelej osobe, alebo neplnoletej osobe, ktorá s ním žije v  spoločnej domácnosti

Počet telefónnych čísle nemôže prekročiť počet osôb žijúcich v konkrétnom byte 

Vstup do bytového domu

Vstup do bytového domu je nepretržite uzamknutý elektrickým zámkom.

Elektrický zámok sa otvára dvoma spôsobmi :

 • bezdotykovým čipom (používajú obyvatelia domu, ktorí majú čip)
 • domovým vrátnikom (používa sa na otvorenie vstupu návštevám)

V prvom prípade  použijete čip, ktorý priložíte k čítačke umiestnenej na paneli zvončekov. Elektronický zámok na niekoľko sekúnd odomkne vstupné dvere, ktoré sa treba potiahnuť k sebe. Ak v priebehu časového intervalu, počas ktorého sú dvere odomknuté, nestihnete dvere otvoriť, pokus treba opakovať. 

Čip je každému rezidentovi odovzdaný pri preberaní bytu. Jednej bytovej jednotke je pridelený taký počet čipov, koľko je členov domácnosti. 

V druhom prípade dvere otvoríte z bytu, prostredníctvom obrazovky „domového videovrátnika“, ktorý je súčasťou výbavy každej bytovej jednotky. Obrazovka sa nachádza v byte, pri vchodových dverách a slúži nielen na otváranie vchodu do domu ale aj na video komunikáciu s návštevníkom.

Dočasné vyradenie elektrického zámku z činnosti

V mimoriadnych prípadoch, keď to vyžaduje situácia (vnášanie materiálu do budovy, napríklad pri sťahovaní), je možné elektrický zámok z prevádzky vyradiť.

Na dočasné vyradenie elektrického zámku slúži plastová poistka (čierna farba), ktorá sa nachádza na hrane kovovej zárubne, v spodnej časti zámkového mechanizmu. Poloha „hore“ znamená, že zámok je z prevádzky vyradený a dvere sa pri zatvorení neuzamknú. Poloha „dole“ znamená, že elektrický zámok je aktívny a dvere sa pri zatvorení automaticky uzamknú.

Čo robiť v prípade straty čipu alebo poruchy

V prípade straty čipu, alebo pri potrebe vystavenia nového čipu kontaktujte správcu areálu Victory Port. V prípade poruchy zariadenia kontaktujte správcu bytu alebo správcu systému.

Ochrana  a bezpečnosť 

Každý vchod je monitorovaný kamerou v hornom rohu vchodu BD.