Pravidlá pre registráciu ŠPZ a telefónov do databázy pre otváranie závory a bráničky

Pravidlá pre registráciu ŠPZ a telefónnych čísel boli vypracované s cieľom zabezpečiť kontrolu nad vstupom do rezidenčného areálu Victory Port a tým zaistiť privilégiá obyvateľov nášho rezidenčného areálu.
Hlavným impulzom pre spracovanie týchto „Pravidiel …“ bola skutočnosť, že v databáze ŠPZ (rozpoznávanie vozidiel na vstupe do areálu) a v databáze telefónov (ovládanie závory a bráničky na vstupe do areálu Victory Port), sa nachádzajú okrem aktuálnych údajov aj také, ktoré už stratili svoju aktuálnosť. Jedná sa napríklad o ŠPZ vozidiel rôznych montážnych firiem a telefónov osôb, ktoré vykonávali v areáli rôzne práce. 

Areál VictoryPort je náš privátny priestor a preto máme záujem na tom, aby tu parkovali len oprávnené vozidlá. Tak isto aj otváranie závory a bráničky na diaľku telefónom aby bol umožnený len oprávneným telefónnych číslam.

Preto boli naformulované „Pravidlá pre registráciu ŠPZ do systému pre rozpoznávanie ŠPZ pri vstupe do rezidenčného areálu Victory Port a pre registráciu telefónnych čísel na otváranie závory a bráničky„. Na nižšie sformulovaných pravidlách sa dohodli volení zástupcovia domov 01, 02, 07 a 08 v septembri 2022. Koncom augusta 2023 boli tieto prvidlá akceptované ďalšími volenými zástupcami z domov 03, 04, 09 a 10.

Cieľom a uplatnením týchto pravidiel do praxe je :

 • umožniť ovládanie prostriedkov chrániacich privátny spoločný priestor areálu Victory Port len oprávneným osobám. Oprávnenou osobou sa rozumie vlastník bytu v areáli Victory Port
 • umožniť do areálu Victory Port vstup vozidlám, ktoré zabezpečujú pravidelnú technickú podporu areálu (vozidlá záchrannej služby, vývoz komunálneho odpadu, záhradnícke služby)
 • zabrániť nekontrolovanému prístupu vozidlám a osobám, ktoré nemajú vlastnícke právo k nehnuteľnostiam v areáli Victory Port
V nasledovnom texte sú vybraté najdôležitejšie údaje z vyššie uvedených „Pravidiel“. Plné znenie dokumentu aj s podpisovou doložkou volených zástupcov nájdete keď kliknete na tlačítko nižšie :

Otváranie závory rozpoznaním ŠPZ   

Právo na registráciu ŠPZ, ktoré je rozpoznávané kamerou na vstupe do areálu Victory Port, má len „oprávnená osoba„. Táto osoba môže požiadať o registráciu :

  • svojho vozidla
  • vozidla inej osoby za predpokladu, že k bytu má zakúpených viac ako jedno parkovacie miesto
 • počet zapísaných ŠPZ pre jeden byt je daný počtom parkovacích miest zakúpených pre konkrétny byt

Vozidlá, ktoré nesplňujú vyššie uvedené dve požiadavky, môžu do areálu Victory Port vchádzať len s vedomím vlastníka bytu alebo osoby, ktorá s vlastníkom žije v spoločnej domácnosti. Oprávnená osoba umožní vstup neregistrovaného vozidla :

 • jednorazovým otvorením závory pomocou smarftónu
 • poskytnutím zariadenia na diaľkové otvorenie závory (odporúča sa v prípade osôb, ktoré sú v areáli v podnájme)    

Otváranie závory a bráničky pomocou smartfóu   

Právo na zápis telefónneho čísla, ktoré umožňuje otvárať na diaľku závoru a bráničku má len „oprávnená osoba„. Táto osoba môže požiadať o registráciu telefónneho čísla na : 

A. na otváranie závory 

 • telefónne číslo patrí vlastníkovi bytu alebo dospelej osobe, ktorá s ním žije v  spoločnej domácnosti
 •  

B. na otvárane bráničky

 • telefónne číslo patrí vlastníkovi bytu, dospelej osobe, alebo neplnoletej osobe, ktorá s ním žije v  spoločnej domácnosti

Počet telefónnych čísle nemôže prekročiť počet osôb žijúcich v konkrétnom byte